marieke berkers

INTRO

Contact

T (0031) (0)6 466 11 870
info@mariekeberkers.nl
www.mariekeberkers.nl

Projecten

Datum
2010 - 2011

Type
Ontwerpateliers

Opdrachtgever
Zwarts & Jansma Architecten

Locatie
Nederland

Betrokkenen
Zwarts & Jansma Architecten
One Architecture
Ministerie van Infrastructuur en Milieu


Foto's

- Impressie Afsluitdijk. Zwarts & Jansma Architecten- Meeting you World als adagium voor de ontmoetingscultuur die Nederland interationaal zou kunnen uitdragen
- Beeld van de Olympische Spelen Amsterdam 1928
Hergestructureerde Olympische Dorp München
1972 (momenteel studentenwoningen)

Vorig HomeNext 

ONTWERP OLYMPISCHE HOOFDSTRUCTUUR

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft de aftrap gegeven voor het ontwerp van een Olympische Hoofdstructuur. Het ministerie van I&M heeft gekozen voor de combinatie One Architecture en Zwarts & Jansma architecten om de Olympische Hoofdstructuur van Nederland te ontwerpen. Marieke Berkers werkt in opdracht van Zwarts & Jansma Architecten mee in het team.

Doel is om de organisatie van de Olympische Spelen in 2028 te benutten voor een duurzame en aantrekkelijke ruimtelijke ontwikkeling van heel Nederland. Het Olympische Nederland van 2028 is een land met een goed leefklimaat, voldoende sportaccommodaties, en een goede mobiliteit, zodat de Olympische en Paralympische Spelen vlekkeloos kunnen verlopen.

Samen met de alliantie Olympisch Vuur, overige stakeholders en experts hebben One Architecture en Zwarts & Jansma architecten in 2010 de verschillende opgaven verkennen en ideeën genereren. Het gaat hierbij niet alleen om keuzes op het gebied van mobiliteit, stad, land en sport maar ook om de wijze waarop partijen betrokken kunnen worden een bijdrage te leveren.


In fase 1 is de mindset gedefinieerd. De ontwerpopgave is verkend vanuit drie gezichtspunten, die samenhangen met de verschillende doelen van de OHS: Kwaliteit, Opportuniteit en Techniek. Kwaliteit is enerzijds vertaald naar de 8 ambities voor Nederland zoals die zijn opgetekend in het Olympisch Plan 2028 en de vertaling hiervan door het kabinet in haar kabinetsstandpunt ‘Uitblinken op alle niveaus’. Anderzijds vertegenwoordigt Kwaliteit de unique selling points waarmee Nederland zich internationaal kan verkopen. Opportuniteit is ingevuld met de grote ruimtelijke opgaven in Nederland voor de komende twintig jaar die mogelijk kunnen profiteren van en bijdragen aan de Olympische Hoofdstructuur. Techniek is vertaald naar de minimale eisen waaraan de hoofdstructuur moet voldoen om de knock-outs van het bidproces succesvol te doorlopen?

In de tweede fase van ontwerp aan de OHS zijn, langs een aantal thema’s en middels het schetsen van eerste structuren, de mogelijkheden en kansen onderzocht om de Olympische en Paralympische Spelen in 2028 ruimtelijk in te passen op een manier die de legacy voor Nederland maximaliseert.

Door de drie gezichtspunten met elkaar te verbinden ontstaat synergie. De combinatie van Opportuniteit en Techniek geeft de mogelijkheid tot ‘Werk met Werk Maken’: een ontwikkelagenda. Uit de verbinding van Kwaliteit met Opportuniteit ontstaat ‘Sneller en Beter’: een ontwerpagenda.De verbinding tussen Techniek en Kwaliteit stelt de vraag naar (inter)nationale verankering en ‘draagvlak voor allemaal’: een procesagenda.

Waar de opgave ruimtelijk een plek krijgt is nu, 17 jaar voor een mogelijke Spelen, te vroeg om precies te bepalen. Wel zijn drie  zoekgebieden gedefinieerd, gebaseerd op overwegingen vanuit het perspectief van techniek, kwaliteit en opportuniteit: regio Rotterdam, regio Amsterdam en een combinatie van beide. Afhankelijk van de wens tot een zekere legacy of de concentratie op een specifieke legacy, thema of unique selling point kunnen vele varianten onderzocht worden. In de tweede fase zijn binnen de drie zoekgebieden acht varianten nader bekeken.

 

Links

 

Zwarts & Jansma Architecten

One Architecture